Friday, 25 May 2012

Fagområder


Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn. Dette betyr at barns utvikling ses som et dynamisk og tett sammenvevd samspill mellom deres fysiske og mentale forutsetninger og miljøet de vokser opp i. Barn er sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres læring. Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring.


Gjennom barnehageåret arbeides det med de 7 fagområdene som rammeplanen legger opp til. I en åpen barnehage har vi ikke samme mulighet til å gå i dybden på fagområdene slik de har i en ordinær barnehage. Vi vil likevel komme inn på fagområdene i vårt daglige virke i barnehagen.


1. Kommunikasjon, språk og tekst

Stikkord her er bruk og utvikling av muntlig og skriftlig språk. Med dette menes også alt som formidles mellom mennesker uten ord (tegn, mimikk, bevegelser, innlevelse).


Innenfor dette området vil vi i Åpen barnehage:
 • Legge vekt på sang. Regler og eventyr.
 • Den gode samtalen rundt bordet, og ellers.
 • Tilgang på barnebøker, lese.
 • Lytte til musikk.


2. Kropp bevegelse og helse 


Stikkord her er kroppslig aktivitet og god helse.


Innenfor dette området vil vi jobbe med:
 • Bevissthet i forhold til hygiene- vaske hender etter do besøk og før mat.
 • Bruke kroppen aktivt både ute og inne, samt finne en balanse mellom det å være aktiv og det å kunne roe ned.
 • Lek, det å følge opp barnas lekeinitiativ og tilby lek og spill der barna er kroppslige aktive.


3. Kunst, kultur og kreativitet

Stikkord her er musikk/sang, dans/bevegelse, språk, litteratur og kunsthåndtverk.


Her vil vi jobbe med:
 • Legge til rette for barnas skapende virksomhet.
 • Gjøre barna kjent med ulike formingsmaterialer som tegning, klipping, liming, perling, kitt og lignende.
 • Bygge –og konstruere med duplo og treklosser og lignende.
 • Eventyr, bilder og håndukker.
 
4. Natur, miljø og teknikk 


Stikkord her er forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesker og naturen. Det handler også om forholdet mellom mennesker og tekniske hjelpemidler og utstyr.


Vi vil legge vekt på:
 • Få erfaringer fra ulike årstider.
 • Være ute litt hver dag.
 • Delta i daglige gjøremål, få kjennskap til tekniske hjelpemidler som finnes både hjemme og i barnehagen.
 • Spill og puslespill.


5. Etikk, religion og filosofi.

Stikkord her er verdier og holdninger. Kulturformidling gjennom arbeid ned tradisjoner og merkedager. I vårt flerkulturelle samfunn respekterer vi det mangfoldet som er representert i vår barnehage.


Vi vil legge vekt på:
 • Å lære barna enkle sosiale spilleregler/samfunnets
 • grunnleggende normer og verdier.; ta hensyn, hjelpe hverandre, dele, vente på tur, kompromisse, rydde, takke, vise omsorg, ta del i hverandres opplevelser; latter, glede, spøk, moro, trøste.
 • Skape rom for opplevelser, undring, ettertanke og gode
 • Samtaler.
 • Markere høytider, tradisjoner og merkedager.
 • Få kjennskap til noen av Bibelens historier og kristendommens tro og kultur.


6. Nærmiljø og samfunn

Stikkord her er deltakelse i et demokratisk samfunn. Kunnskap om lokalsamfunnet, natur, kunst, kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. 


Her vil vi i barnehagen legge vekt på:
 • At barna føler at de er nyttige og nødvendige i fellesskapet.
 • Arbeide med likestilling mellom jenter og gutter, gi dem like muligheter.
 • Familieliv.
 • Være med på daglige gjøremål.
 • Oppleve at barn og voksne er likeverdige.

7. Antall, rom og form.

Stikkord her er tall, telling, utforsking av rom og form.


Her vil vi legge vekt på:
 • Klosselek, puslespill, perler og lignende.
 • Gjennom lekbetonte aktiviteter, samtaler og hverdagsrutiner trekke inn begreper som likheter/forskjeller, sortering, antall, størrelser, tallbegrep og tallsymboler.
 • Være bevisst på, i samvær med barna, å bruke språket som redskap for logisk tenking.
 • Ha tilgjengelig ulike typer spill, tellemateriale, klosser og formingsmateriell.

På hvilke måter og i hvilke grad barna vil få presentert og bli kjent med stoff fra disse fagområdene, vil selvsagt være avhengig av barnas alder og hvor lenge og hvor ofte de bruker barnehagen.

PersonaletBarnehagens ansatte består av en styrer, Lise Ripegutu og fem assistenter. 

Pedagogisk leder har ansvar for å sette opp månedsplan og årsplan.